תקנון מועצה

תקנון מועצה

"תקנון על"אחד עשר העקרונות:
חובה על כל נציג במועצה להיבחר באופן דמוקרטי על ידי הגוף שאותו הוא מייצג, וכהונתו תימשך עד סיום שנת הלימודים בבית הספר התיכון. כהונתם של נציגי ארגוני הנוער תימשך עד גיוסם לצבא, אך לא יאוחר ממלאת להם 19 שנים.
חובה על כל מועצה לאפשר לכל הגופים הזכאים להיות מיוצגים בה, לשלוח נציגים למועצה בהתאם למפתח הוגן של נציגות, הנקבע בתקנון המועצה או ב"תקנון העל".
חובה על כל מועצה להכין תוכנית אב שנתית הנתונה שינויים תמידיים בהתאם לצו השעה.
חובה על מועצה לבחור ביושב ראש אחד ובממלא מקום לתקופת כהונה (קדנציה) בת שנה.
חובה על כל מועצה להגדיר מראש באופן דמוקרטי את דרך בחירת בעלי התפקידים בה.
חובה על כל מועצה לקבל את החלטותיה באופן דמוקרטי לפי תקנון המועצה.
חובה על כל מועצה לקבוע את סדרי עבודתה ודרכיה ולקבל את אישור מליאת המועצה.
חובה על מועצה לכתוב פרוטוקול ישיבה הכולל נוכחות חברי המועצה, נושאי דיון הישיבה, החלטות שנתקבלו ונימוקיהן, ורישום מדויק של ההצבעות, ולהציגו לכל דורש.
חובה על כל מועצה להתכנס באופן סדיר.
חובה על מועצה לכתוב תקנון שאינו עומד בסתירה ל"תקנון העל", למעט מקרים שיאושרו בוועדות הבוררות.
חובה על כל מועצה לבחור מבקר באופן דמוקרטי.

נציג המועצה:
חובה על כל נציג במועצה להיבחר באופן דמוקרטי על ידי הגוף שאותו הוא מייצג, וכהונתו תימשך עד לבחירות שייערכו בשנת הלימודים הבאה אחריה וזאת בתנאי שהוא מוסיף להשתייך לגוף שבחר בו. כהונתם של נציגי ארגוני נוער תימשך עד גיוסם לצבא, אך לא יאוחר ממלאת להם 19 שנה או סיום כתה י"ב, לאמור: פתיחת שנת הלימודים הבאה, לפי המוקדם מביניהם.

נציג מועצה נבחר באופן דמוקרטי על ידי גוף המיוצג במועצה.
נציג מועצה יוכר אך ורק אם הגוף השולח אותו למועצה קיים תהליך בחירות, שיוכר על ידי המועצה שאליה הוא נשלח.
גיל הנציג:

נציג מועצת תלמידים:

תלמיד יוכל להיבחר כנציג מועצה עד סיום לימודיו בבית הספר התיכון, בתנאי שתקופת כהונתו לא תימשך אחרי סיום כיתה י"ב.

נציג גוף או ארגון נוער:

נער יוכל להיבחר בתנאי שתקופת כהונתו לא תימשך אחרי מלאת לו 19 שנה, או סיום כתה י"ב לפי המוקדם מביניהם.

מאחר שבחלק מהמועצות משולבים פעילים שלא נבחרו כנציגים, מעמדם של הפעילים יהיה שונה:

לפעיל מועצה, נער עד מלאת לו 19 שנה או עד סיום לימודיו בבית הספר התיכון, אשר לא נבחר באופן דמוקרטי לייצג גוף במועצה, אין זכות לבחור או להיבחר לתפקידים שונים במועצה , למעט חברות בוועדות.
על פעיל מועצה רשאי ליטול חלק בפעילות המועצה: להיות נוכח בישיבות המועצה או בחלקים ממנה, להביע את דעתו בנושאים שעל סדר יום המועצה ולעזור לה בביצוע התוכניות שהועידה לעצמה. כמו כן הוא יכול להיות חבר בוועדות המועצה השונות.


נציגות גופים במועצה:

על כל מועצה לאפשר לכל הגופים החינוכיים המוכרים ע"י משרד החינוך להיות מיוצגים בה, לשלוח נציגים למועצה בהתאם למפתח הוגן של נציגות, הנקבע בתקנון המועצה או ב"תקנון העל".

מספר נציגי המועצה יהיה בהתאם למספר הגופים המרכיבים אותה ולמספר הנציגים שזכאי כל גוף לשלוח למועצה.
מספר נציגים שזכאי כל גוף לשלוח למועצה ייקבע לפי מפתח של מספר תלמידים או מספר בני נוער בגוף / ארגון נוער שאליו הם משתייכים.
חובת המועצה לפנות אל גוף ולהציע לו להיות מיוצג במועצה בהתאם לתקנונה וליידע אותו על זכותו לקבל ייצוגיות במועצה, להנחותו בדרך בחירת הנציג ולתת לנציגיו מעמד שוות במועצה.
הנציגים למועצה נבחרים על ידי הגוף שאותו הם מייצגים ואינם ממונים.
קריטריון בחירת הנציגים של הגופים השונים למועצה אינו נגוע בשיקולים זרים.


מטרות המועצה:

חובה על כל מועצה להגדיר בבירור את מטרותיה ואת העקרונות שאותם היא מייצגת.

יש חשיבות מכרעת לכך שכל מועצה תגדיר את מטרות קיומה. הגדרת יעדיה ועקרונות פעילותה יאושרו מדי שנה , על מנת שתפעל בצורה הטובה והיעילה ביותר.
כדי למנוע בחירה של חלק בלבד ממטרות תוכנית העבודה שהמועצה הציבה לעצמה, חייבת המועצה לבנות תוכנית עבודה שנתית עם הדגשים לפעילויות לטווח ארוך ולטווח קצר, תוך הגדרה ברורה של אוכלוסיות היעד שלמענן המועצה פועלת ואותן היא מייצגת.
בבואנו להגדיר את מטרות המועצה נתייחס לשני סוגי מטרות:        
מטרות על: ה"אני מאמין" של המועצה, עקרונותיה ותכלית פעילותה.
מטרות אופרטיביות (מעשיות): יובאו לידי ביטוי בתחומי פעילות המועצה.

מבנה המועצה:

חובה על כל מועצה לבחור ביושב ראש אחד לתקופת כהונה (קדנציה) בת שנה.
המועצה תבחר הנהגה לתקופת כהונה בת שנה, שתיקרא מזכירות, ובראשה יעמדו יושב ראש נבחר וממלא מקומו שהוא גם סגנות. חברי המזכירות יהיו נושאים התפקידים (דובר, מזכ"ל, יושבי ראש הוועדות), לפי תקנון המועצה.

כל נציג מועצה רשאי לבחור ולהיבחר לתפקידים במועצה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.
מרכז המועצה או מנחה המועצה לא יתפקדו כיו"ר המועצה.
יו"ר המועצה נבחר על ידי המועצה או בבחירות כלליות (מליאת המועצה) ואינו ממונה.
יו"ר המועצה נבחר באופן דמוקרטי על פי נוהל בחירת בעלי תפקידים שאושר על ידי המועצה.
בעל תפקיד שסיים את כהונתו רשאי להגיש את מועמדותו לכל תפקיד במועצה לתקופת כהונה נוספת.
נוהלי פרישה והתפטרות מרצון:
במקרה שמתפטרים כל בעלי התפקידים במזכירות המועצה, על המועצה לבחור באופן דמוקרטי גוף מקרב נציגי המועצה אשר ירכז את המשך פעילות המועצה עד לקיום בחירות קרובות, שמועדן ייקבע על פי החלטת המליאה, וזאת בכפוף לתקנון המועצה. סמכויותיו של גוף זה יהיו כדין מזכירות נבחרת.

אי אמון:

נציג מועצה שאינו שבע רצון מהתפקוד של המועצה, של חלקים ממנה או של בעל תפקיד בה, רשאי להביע את אי שביעות רצונו בהצעה להצבעה שמטרתה להדיח את מי שאינו שבע רצון מתפקודו. ההצעה תוגש בכתב שבוע לפני כינוסה של המליאה הקרובה למי שהוסמך לכך על פי תקנון המועצה ותועלה להצבעה במליאה הקרובה.
לא תוגש הצעת אי אמון בבעל תפקיד חדש במועצה. בעל תפקיד מוגדר כחדש עד תום שלושה חודשים מאז כניסתו לתפקיד.
הצבעת אי אמון בנציג ו/או בבעל תפקיד תתבצע אך ורק לאחר שניתנה להם זכות השימוע לפני חברי המליאה. הבעת האי אמון תתבצע ברוב מיוחס ובנוכחות של רוב מיוחס מבעלי זכות ההצבעה.
כל חבר מועצה שלא יופיע לשלוש ישיבות רצופות או שלא נכח בשלוש ישיבות מתוך שש ישיבות אחרונות ללא סיבה מוצדקת וללא הודעה מוקדמת, תופסק נציגותו לאלתר.

הגוף השולח יקיים בחירות חדשות לנציגות במועצה (הגשת מועמדות נוספת על ידי הנציג שהופסקה כהונתו תתאפשר על פי החלטת הגוף השולח).

תהליך בחירת בעלי התפקידים במועצה:

חובה על כל מועצה להגדיר מראש את דרך בחירת בעלי התפקידים בה:

על המועצה לקבוע בתקנונה את בעלי התפקידים המרכיבים את המועצה ולהגדירם.
על המועצה לקבוע נוהל בחירות ובכלל זה בדיקת כשירות בעלי זכות ההצבעה על ידי טופס נציגות, ולעגנו בתקנון המועצה.
על המועצה לדאוג שכל בעלי זכות הבחירה ידעו את כל תהליך הבחירות: לוח זמנים, נוהל הגשת המועמדות, דרך ההצבעה, מועדיה, מקומה וכו'.
תהליך הבחירות כולו ינוהל על ידי ועדת בחירות שתדאג לכך שכל המתמודדים יוצגו באופן שווה בכל תהליך הבחירה.

תהליך קבלת ההחלטות:
חובה על כל מועצה לקבל את החלטותיה באופן דמוקרטי לפי תקנון המועצה.

כל החלטות המועצה יתקבלו באופן דמוקרטי על פי ההליכים המעוגנים בתקנון המועצה.
יש להבדיל בין שני סוגי החלטות דמוקרטיות:

החלטות המועצה המתקבלות במליאה (בפורום של כלל נציגי המועצה) או בחלקים ממנה, על פי תחומי סמכויותיהם שנקבעו בתקנון המועצה.

החלטה המתקבלת על ידי גוף או בעל תפקיד שהוסמכו לכך בתקנון המועצה:
החלטה מסוג זה מתקבלת אך ורק כאשר אין אפשרות לכנס את המליאה.
כל החלטה מסוג זה תדווח לכלל נציגי המועצה.

כל הצבעה (קבלת החלטת מליאה או חלקים ממנה שהוסמכו לכך) תתועד בפרוטוקול הישיבה (ראו הערך פרוטוקול במילון המונחים).
לפני ההצבעה יתקיים דיון, ובו תינתן הזכות לביטוי כל העמדות השונות.
הרוב הנדרש לקבלת החלטות שונות ייקבע בתקנון המועצה (רוב מיוחס, רוב יחסי וכו'), למעט החלטות תקנוניות הדורשות רוב מיוחס של % 66 + 1.
החלטות הנוגעות למדיניות המועצה (תוכנית עבודתה) יועלו להצבעה בנוכחות של לפחות % 66 מחברי המליאה ויתקבלו ברוב של % 50 + 1 מכלל הנוכחים במליאה.
החלטות שוטפות מצריכות רוב יחסי.

 • סדרי עבודה

  סדרי עבודה:
  חובה על כל מועצה לקבוע את סדרי עבודתה ודרכיה ולקבל את אישור מליאת המועצה.

  כל מועצה מחויבת לקבוע למליאתה ולוועדותיה סדרי עבודה: נהלים והחלטות על פעילותה השוטפת של המועצה עם היבחרה, על מנת ליצור מועצה טובה ויעילה יותר.
  ב. סדרי העבודה יהיו מוסכמים על ידי נציגי המועצה, ויגדירו את האחריות החלה על כל נציג כפרט ועל הנציגים כמליאה.
  ג. על כל מועצה להתאים את סדרי העבודה לצרכיה הספציפיים.
  ד. סדרי עבודה אינם יכולים לעמוד בסתירה לתקנון המועצה.

  תהליך מומלץ לקביעת סדרי עבודה:

  יו"ר המועצה, ממלא מקומו ושאר בעלי התפקידים (אם ישנם) יתכנסו עם היבחרם לקביעת סדרי העבודה. סדרים אלו יתורגמו לנהלים שוטפים שיטפלו בנושאים שונים כגון: תדירות הפגישות, הקשר השוטף בין חברי המועצה ודרך הביצוע ( לדוגמה: מכתב עדכון לנציגים לעתים מזומנות), הגדרת הסמכויות של בעלי התפקידים וכל נושא אחר שיועלה בישיבה.
  לאחר ישיבה זו יש לקבוע ישיבה של כלל חברי המועצה, ובה יוכרזו סדרי העבודה שגובשו, ישופרו ויאושרו.
  מומלץ לפתוח את שתי הישיבות הנ"ל בתיאום ציפיות, שבו יועלו דרישותיהם וציפיותיהם של חברי המועצה, ומתוכן ייקבעו וינוסחו סדרי העבודה.
   


  פרוטוקול ישיבות

  :
  חובה על כל מועצה לכתוב פרוטוקול ישיבה הכולל: רשימת נוכחות חברי המועצה, נושאי הדיון בישיבה, החלטות שהתקבלו ורישום מדויק של הצבעות.

  על הפרוטוקול לכלול:

  רשימת נוכחים.
  סדר היום, ההצעות לפעילות והנושאים שהועלו לדיון במהלך הישיבה.
  ההחלטות שהתקבלו במהלך הישיבה.
  פירוט תוצאות ההצבעה לגבי החלטה:

  מספר תומכים.
  מספר מתנגדים.
  מספר נמנעים.
  ההחלטה שהתקבלה.
  סוג ההצבעה (ראו מילון מונחים).

  בתום כל ישיבה, יו"ר הוועדה ורשם הפרוטוקול יאשרו בחתימת ידם את הרשום בפרוטוקול ויפיצוהו לכלל נציגי המועצה.
  פרוטוקול הישיבה ישמש כאסמכתא למערער על ההחלטות שהתקבלו באותה הישיבה.
  על כל נציג הנעדר מישיבה חלה החובה להתעדכן בפרוטוקול הישיבה.

  תדירות המליאות:
  חובה על כל מועצה להתכנס באופן סדיר.

  כל המובא להלן הינו המינימום הנדרש מכל מועצה.
  נוסף ללוח התדירות המצורף, יש לזכור שבכל מועצה פעילה ישנן ישיבות של מזכירות (בעלי תפקידים), ועדות המועצה, מטרות וכד'.

  לוח תדירות ישיבות מליאה:

  מועצת בית ספר  - לפחות פעם בשלושה שבועות.
  מועצת נוער  - לפחות פעם בשלושה שבועות.
  מועצת תלמידים ונוער רשותית  - לפחות פעם בשלושה שבועות.
  מועצת תלמידים ונוער מחוזית  - לפחות פעם בחמישה שבועות.
  מועצת תלמידים ונוער ארצית  - לפחות פעם בשמונה שבועות.

  תקנון מועצה:
  חובה על כל מועצה לכתוב תקנון שאינו עומד בסתירה ל"תקנון העל".

  התקנון נותן למועצה את תוקף קיומה.
  מועצה ללא תקנון אינה מועצה, אלא קבוצה חברתית. התקנון הופך את המועצה לגוף אשר יש לו סמכות וכח.

  על התקנון לכלול:

  מבנה המועצה.
  אופן בחירת הנציגים ובעלי התפקידים.
  נושאים משמעתיים של המועצה: נציג החורג מתפקידו, נציג אשר אינו ממלא את תפקידו וכד'.
  על התקנון לעסוק בדרכי אכיפתו.
  בגלל חשיבותו של התקנון, החלטות הקשורות לתקנון (שינוי/ביטול/הוספת סעיף), חייבת להתקבל ברב גדול יותר מהחלטות רגילות (רוב מיוחס  - ראו מילון מונחים).

  על מועצה בהקמה לכתוב תקנון תוך שישה חודשים מיום כינוסה הראשון, וזאת כדי לאשר את תקינותה.
  על כל מועצה לשלוח את התקנון, שכתבה לעצמה ושאושר על ידי חברי המליאה, אל המועצה אשר מעליה בהיררכיית המועצות (ראו נספח מס' 2).
  הוועדה המשפטית של המועצה תהיה אחראית לאכיפת התקנון שאושר על ידי המועצה. אם אין ועדה כזאת, תבחר המליאה ועדה לעניין זה.

  הצעה  - קביעת תקנון:

  המליאה תמנה ועדה אשר תהיה אחראית על התקנון.
  ועדה זו תכין טיוטה של התקנון בהתאם לרצונותיהם של הנציגים.
  הוועדה תביא את הטיוטה לאישור מזכירות המועצה.
  אם יש למליאה הסתייגויות, היא תציגן בפני הוועדה. הוועדה תדון בכל הסתייגות ותביא את התקנון לאישורו הסופי במליאה.
  במהלך השנה, כל הסתייגות מהתקנון או הוספה לו תעבור דרך הוועדה.

  מבקר המועצה
  על כל מועצה לבחור מבקר באופן דמוקרטי ולא למנותו.
  על המבקר להיות נציג מועצה וזאת בכפוף לתקנון המועצה ותקנון העל.
  מבקר המועצה ימלא את תפקידו באופן אובייקטיבי ואתי.
  המבקר לא יכהן כבעל תפקיד נוסף במועצה.
  המבקר יגיש אחת לשלושה חודשים דו"ח לגוף המבוקר, ובו יפרט את ליקויי עבודת המועצה לרבות המלצות לתיקון.
  דו"ח הביקורת יתייחס לכל גופי המועצה לרבות מזכירות, ועדות, מליאה, ועדות אד-הוק.
  מבקר המועצה יהיה חבר מזכירות אך לא בעל זכות הצבעה בה.
  כל המובא להלן הינו המינימום הנדרש לכל מועצה.

 • שלל אפשרויות למידה לשירותכם:

   שלל אפשרויות למידה לשירותכם: 

   

  היקף הלימדה דגיטלית היברידית-תוספת של הנחיה אישית פרונטלית
  קורסי מבוא 40-60 שעות 990 490 3900
  קורסי מיומנויות -2 מודולות-100  1780 780 5800
  הכשרה מקצועית-400 שעות -8 מודולות  4950 1980 9800

   

  לרכישה : 050-5515739

 • מגוון אפשרויות לתשלום: (לחץ על הסכום למעבר לדף התש

  היקף הלמידה דגיטלית היברידית-תוספת של הנחיה אישית פרונטלית
  לימודי יסוד 40-60 שעות 990 1480 3900
  קורסי מיומנויות -2 מודולות-100 1780 2560 5800
  לימודי תעודה והכשרה מקצועית-400 שעות -8 מודולות 4950 6930 9800
  מדריך עשה זאת בעצמך 490 790

  לפרטים נוספים ורכישה דרך הטלפון  - התקשרו או שילחו וואטסאפ למספר 050-5515739

הרשמה לניוזלטר

Thanks for submitting!