Product 61

Product 61

קורס 

סייעות לגיל הרך וסייעות שילוב

בעבור 

 ילדים עם צרכים מיוחדים

 על רקע 

התנהגותי ורגשי 

 

 

פתיחה: 15.3.201

 

ימי א' - 17:00 – 20:15 

 

מטרות הקורס

הקניית ידע מקצועי מתחומי דעת שונים ומגוונים שיעזרו לסייעת למלא את התפקיד החינוכי היומיומי 

צמיחה אישית וגיבוש זהותה מקצועית לסייעת 

הקניית  מיומנויות וכלים יישומיים למילוי התפקיד החינוכי-אירגוני של הסייעת 

השתלבות מוצלחת הסייעת בשינויים שעבר גן הילדים בשנים האחרונות

תכני הקורס

1. הגן כמסגרת חינוכית

2. ארגון הסביבה החינוכית

3. הסייעת כחלק מצוות הגן

4. תכנים ותחומי דעת בגן

5. אורח חיים בריא ופעיל בגן הילדים

6. בטיחות וביטחון בגן הילדים

7. הבסיס החוקי-משפטי של העבודה בגן הילדים

8. תנועה ומוסיקה בגיל הרך

9 שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים 


 

 

היקף הקורס 

270 שעות אקדמיות 

הקורס כולל 3 ימי סמינר מקצועי 

 ריכוז וניהול אקדמי 

זוהרה סימפסון 

צביקה שרטר-M.Sc-הנדסת תעונ 

                   מנהל איכות בכיר 

                   מגשר מוסמך 

תעודה 

תעודת גמר של מכללת  וינגייט

הקורס פועל בפיקוח המכללה 

 הקורס הינו קורס הכשרה והעשרה 

 הקורס אינו קורס לצבירת נקודות גמול 


 

 


 

חובת המשתתפות

א. מילוי הדרישות האקדמאיות 

ב. נוכחות מלאה בכל השיעורים: 

היעדרות מהלימודים אפשרית בלווי אישורים המעידים כי ההעדרות אינה תלויה בלומד ולא יכל לחזותה מראש  

 שעות ההיעדרות לא יעלו על 20% משעות הקורס ולא יצטברו במהלך תחום לימודי אחד.

אין לאחר 

אין לצאת לפני תום הלימודים.

ג. מבחנים, בחנים או הגשת  פרויקט  בהתאם להנחיות של כל מרצה

 

דרישות להקנית תעודת גמר 

א.   השתתפות פעילה במפגשים – 10%

 • מבדקים ומבחנים -40%

 • יצירת משחק דידקטי ומשחק באמצעות מחשב – 30%

 • הצגת פעילות קבוצתית – הגשת חומרי יצירה–10%

 • הצגת עיבוד סיפור – 10%

 

רשימה מקורות מומלצים לקורס סייעות

 

 

 • אבינון, י., מטרותוערכיםבחינוך, הוצאתאח.

 • ג'רי האן-מרקוביץ, ילד מה הוא צריך. אחיאסף

 • דהארט, ג., סרוף, א., קופר. התפתחותהילדטבעהוהלכה.האוניברסיטההפתוחה

 • הס, מ. ילדיהגןבחצר. אורנים, בי"סלחינוךשלהתנועההקיבוצית.

 • מ.כ. גרובה, ה.מ.א.מהפטפליש, התפתחות התפיסה. אח

 • יוני, ר., יוני, ש. חגים: לימודיחגיישראלתוךשילובבגניהילדיםבישראל.הוצאתשי.

 • יזדי- עוגב, א.הצלחהבמגעבמוטוריקהגסהועדינה. גבריאל הוצאהלאור.

 • יעל השילוני דולב, עידו דולב, תוצרת בית, ידיעות אחרונות

 • מרי-אן קוהל, תהליך היצירה האמנותית כחוויה לילד, אח

 • סבר, ר., אמזלגבאהר, ח., הכהןוולף, ח., ואולשטיין, ע . הערכתפרויקטניסיונילהכשרתעוזרותלגננות.המכוןלחקרהטיפוחבחינוך, האוניברסיטההעברית, ביתהספרלחינוך.

 • ד"ר ציפי בראל, מפגשים עם הפסיכולוגיה, מפגש שני – פסיכולוגיה התפתחותית, רכס

 • תמר עשת, רבקה קדרון. אימונים בתפקודי תפיסה ותנועה. הוצאת ע"די

 • דרכיעבודהבחינוךמיוחדיחידות 10-11 . הוצאתהאוניברסיטההפתוחה

 • על ילדים, חושים ותנועה, התפתחות חושית-תנועתית, האגף לתוכניות לימודים

 • תכנית מסגרת לילדים מתקשים בגיל הרך, משרד החינוך והתרבות

 • תכניתמסגרתלגניילדים 6-3 ,. האגףלתוכניות לימודים.

 • משרדהחינוך, האגףלתכנוןולפיתוחתוכניותלימודים, האגףלחינוךקדםיסודי, האגףלחינוךמיוחד. תש”ס. עלילדים, רגשותוחברים: טיפוחהתנהגותחברתיתשלילדיםוהתמודדותעםקשייהתנהגות, ירושלים, הוצאתמעלות.

 • תפקידהסייעתבגןהילדים. משרדהחינוך, המנהלהפדגוגי, האגףלחינוךקדםיסודי

 • אתרי אינטרנט: 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/548AB173-9E06-4E5F-9960-1830B082C391/113451/KavimManhim.pdf

www.education.gov.il/preschool

www.gilrach.co.il

 

 

 

 • שלל אפשרויות למידה לשירותכם:

   שלל אפשרויות למידה לשירותכם: 

   

  היקף הלימדה דגיטלית היברידית-תוספת של הנחיה אישית פרונטלית
  קורסי מבוא 40-60 שעות 990 490 3900
  קורסי מיומנויות -2 מודולות-100  1780 780 5800
  הכשרה מקצועית-400 שעות -8 מודולות  4950 1980 9800

   

  לרכישה : 050-5515739

 • מגוון אפשרויות לתשלום: (לחץ על הסכום למעבר לדף התש

  היקף הלמידה דגיטלית היברידית-תוספת של הנחיה אישית פרונטלית
  לימודי יסוד 40-60 שעות 990 1480 3900
  קורסי מיומנויות -2 מודולות-100 1780 2560 5800
  לימודי תעודה והכשרה מקצועית-400 שעות -8 מודולות 4950 6930 9800
  מדריך עשה זאת בעצמך 490 790

  לפרטים נוספים ורכישה דרך הטלפון  - התקשרו או שילחו וואטסאפ למספר 050-5515739

הרשמה לניוזלטר

Thanks for submitting!